Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bañdomoji integrúota stratègija

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Dokumentas, kuriame pateikta vietos veiklos grupės teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir poreikių analizė, kaimo vietovių plėtros vizija, misija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius ir telkiant vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas.

ENpilot integrated strategy
DEPilot-integrierten Strategie f
FRstratégie f pilote intégrée
RUпилотная интегрированная стратегия f; комплексная экспериментальная стратегия f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5297).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas