Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

kio subjèktas

Aprobuotas

Sritis: Kitos sritys

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar trečiojoje šalyje įsteigtas juridinis asmuo, ar jų filialas, ar organizacija, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo – žemės ūkio produkcijos pirkėjas ar jos pardavėjas, vykdantys ūkinę ir (arba) komercinę veiklą.

ENeconomic entity; economic operator; economic unit
DEWirtschaftseinheit f; Wirtschaftssubjekt n; Wirtschaftsteilnehmer m
FRentité f économique; unité f économique
RUхозяйствующий субъект m

Šaltinis: Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas Nr. VIII-1422 (Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2001, Nr. 71-2516; 2002, Nr. 64-2573; 2004, Nr. 124-4489; 2009, Nr. 77-3159; 2010, Nr. 125-6385) (2010-10-14 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas