Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

mško žẽmė

Sritis: Kitos sritys

Apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei priskiriami ir tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.

ENforest land
DEWaldland n; forstwirtschaftlich genutzte Fläche f; Waldgebiet n
FRterre f de sylviculture; terrain m forestier
RUземля f под лесом; лесная земля f; земля f, покрытая лесом

Šaltinis: Lietuvos Respublikos miškų įstatymas Nr. I-671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2003, Nr. 123-5593; 2005, Nr. 31-977; 2006, Nr. 61-2174; 2007, Nr. 77-3044; 2009, Nr. 54-2137; 2010, Nr. 145-7431; 2011, Nr. 74-3548) (2011-06-16 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas